Tietosuojaseloste

Tämä on Sähköherkkyyssäätiö sr:n henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 24.5.2018. Sitä on viimeksi päivitetty 19.1.2021.

1. Rekisterinpitäjä on Sähköherkkyyssäätiö sr, y-tunnus 2796939-9, osoite Liisankatu 27 B 2, 00170 Helsinki.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö on Anni-Marja Riikinsaari, anni- marja.riikinsaari@sahkoherkkyyssaatio.fi, puhelin 040 5030740.

3. Rekisterin nimi
Sähköherkkyyssäätiö ylläpitää työntekijärekisterin lisäksi muun muassa sähkömagneettisten kenttien mittauksista syntyvää rekisteriä sekä apuraharekisteriä. Lisäksi säätiö ylläpitää Kamariteatteri-aputoiminimensä toimintaa varten markkinointirekisteriä, asiakasrekisteriä ja tekijänoikeus- rekisteriä.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeusperusteet henkilötietojen käsittelyllemme ovat
– henkilön suostumus (työntekijät, apurahan hakijat ja saajat, mittauksen pyytäjät, apuvälineiden lainaajat)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (yhteistyökumppanit, tekijänoikeuden haltijat)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde).
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi
– tarjota sähkömagneettisten kenttien mittauspalvelua ja apuvälineiden lainausta
– jakaa apurahoja
– ylläpitää asiakassuhteita, markkinoida ja tiedottaa.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Keräämme seuraavia henkilötietoja:
– nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
– mittauspaikkaa koskevat tiedot (vain mittauspalvelu)
– oireistoa koskevat tiedot (vain mittauspalvelu ja apuvälinelainaus)
– henkilötiedot apurahojen, palkkojen ja palkkioiden maksamista varten
– tiedot tilatuista palveluista tai niiden muutoksista
– verkkoyhteyden IP-osoite (vain Google Analytics ja Facebook-seuranta)
– asema, yritys tai organisaatio, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan osapuolelta esimerkiksi mittauspyynnön yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa osapuoli luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole Sähköherkkyyssäätiön tai sen yhteistyökumppanin toiminnan teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille. Jos tietoja käsitellään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, toteutetaan se EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Säätiö noudattaa rekisterien käsittelyssä huolellisuutta, ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään paperisina lukitussa ja valvotussa tilassa tai internet-palvelimilla. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Työntekijöiden lisäksi myös verkkopalvelun ylläpitäjillä on pääsy niihin henkilörekistereihin, joiden tietojen käsittelyssä se on tarpeellista. Työntekijöitä sitoo salassapitosopimus. Verkkopalvelun ylläpitäjien ja tilitoimiston kanssa on tehty tietojenkäsittelysopimus, jossa on määritelty, miten ne voivat käsitellä tietoja.

9. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen.

  • Sinulla on oikeus saada kopio omista henkilötiedoistasi, pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua sekä puutteellisten henkilötietojen täydennystä.
  • Sinulla on oikeus pyytää säätiötä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, ellei niiden säilytys ole välttämätöntä esimerkiksi kirjanpitolain mukaan. Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen konttori@sahkoherkkyyssaatio.fi.
  • Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun varmennuksen aikana sekä virheellisten henkilötietojen korjaamisen ja niiden oikeellisuuden tarkastuksen aikana.
  • Sinulla on oikeus tehdä meille valitus henkilötietojen käsittelystä, jos niitä käsitellään mielestäsi väärin. Voit myös pyytää meiltä kopion sinua koskevista henkilötiedoista, joita olemme keränneet. Toimita Sähköherkkyyssäätiöön kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö, niin postitamme tiedot osoitteeseesi.

10. Tietoturva
Verkkosivustomme on rakennettu tietoturvallisiksi. Käytämme suojattua SSL-yhteyttä ja palomuureja, ja sivustoon kirjautuminen vaatii salasanoja ja käyttäjätunnuksia. Sivusto päivitetään säännöllisesti, mikä vahvistaa sivuston tietoturvaa.

11. Evästeet
Sivustoillamme on evästeitä, jotka keräävät tietoa verkkosivustomme käyttäjistä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Google Analyticsin ja Facebookin markkinoinnin seurannan. Näiden sovellusten keräämien tietojen analysoinnin avulla pyrimme parantamaan verkkosivustojemme tarjoaman tiedon saavutettavuutta.